Новини Балове Благотворителност

Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Виенски клуб“

До членовете на сдружение с нестопанска цел „Виенски клуб“

ПОКАНА

за участие в редовното отчетно-изборно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Виенски клуб“

Уважаеми колеги!

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Виенски клуб“ свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на сдружението, което ще се проведе на 23 юли /четвъртък/ от 18 часа в пицария „Кали“, бул. Христо Ботев № 8 от 18.00 часа при следния дневен ред:

 1. Регистрация на присъстващите
 2. Избор на:
 • водещ на ОС
 • протоколчик на събранието
 • председател на мандатната комисия
 • председател на комисията по избор на органи на управление
 • преброители
 1. Доклад за дейността на сдружението за отчетния период от
  председателя на сдружението
 2. Отчет на ревизионната комисия
 3. Разпускане на стария управителен съвет и ревизионната комисия и избор на нови органи на управление
 4. Определяне размера на членския внос за 2020 г.
 5. Разни

София, 18 юни 2020 г.
от Управителния съвет