Новини Балове Благотворителност

Устав

Този Устав е приет на Общо събрание на членовете на сдружението на 30 Септември 2001 г. в изпълнение на изискването на §1. ал.4 от ПЗР на Закона за-юридическите лица с нестопанска цел.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1

Сдружението е доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел на български юридически лица и дееспособни физически лица. както и на такива чуждестранни лица, пребиваващи в Република България.

Чл.2

Сдружението е открито за членство на всички, които споделят целите му и отговарят на изискванията, установени с настоящия Устав.

Чл.3

Сдружението се изгражда и осъществява дейността си в съответствие със законите на Република България и настоящия Устав.

Чл.4

Сдружението може да се съюзява или да бъде колективен член на други организации в страната и чужбина. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3

Наименованието на сдружението е “ВИЕНСКИ КЛУБ”. На латиница наименованието се изписва както следва WIENER CLUB.

Чл.6

Седалището и адресът на управление на сдружението е гр. София. Район Оборище, ул. Оборище № 77.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ. СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.7

Основни цели на сдружението са:

– Осъществяване на връзка и обединяване на лица. свързани или интересуващи се от Република Австрия и австрийската култура, без разлика на партийна принадлежност, вероизповедание, пол и възраст.

– Популяризиране на Австрия и австрийската култура в България и съдействие за взаимоизгодното сътрудничество между двете страни ;

Чл.8

Сдружението е организация за общественополезна дейност.

Чл.9

За постигане на целите си сдружението извършва следните дейности:

– Подпомага организирането и организира изложби, спектакли, концерти, балове, представяне на книги, срещи и участие във фестивали, панаири, симпозиуми и други, както на българи в Австрия, така и на австрийци в България;

– Съдейства в българските средства за масова информация да се публикуват и излъчват материали, отнасящи се до Австрия и да ги документира;

– Събира и предоставя за безвъзмездно ползване на интересуващите се материали, отнасящи се до културния и стопанския живот в Австрия:

– Осъществява контакти със сродни международни организации и съдейства за участие в по-големи международни културни и търговски събития, отнасящи се до двете страни;

– При нужда създава работни групи за решаване на конкретни въпроси за реализиране на целите и дейността на сдружението.

– Рекламна дейност, продажба на билети, покани, издателска дейност, импресарска дейност, посредничество и всякаква друга дейност, разрешена от закона, доколкото са свързани с предмета на основната дейност на Клуба. 2/ Приходите от посочените дейности се използуват изключително за постигане на определените в устава цели.

Чл.10

Средствата, чрез които сдружението ще постигне своите цели са: извършване на посочената в предходния член дейност, подпомагане на членовете в осъшествяната от тях дейност морално и материално в стремежа им за популяризиране на дейността, и изграждане на материална база с лични средства и помощта на спонсори, както и участие във вътрешни и международни изяви.

ПРИХОДИ И ИМУЩЕСТВО

Чл.11

Сдружението формира своите приходи и имущество от: индивидуални и колективни дарения и спонсориране; постъпления от встъпителния и годишния членски внос; доброволни и задължителни имуществени вноски; приходи от стопанската дейност по смисъла на чл.9 т.6 други източници, допустими от законодателството.

Чл.12

Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкова сметка. Разходите се извършват и приходите се приемат по решение на управителния съвет.

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.13

Членството в сдружението е доброволно и може да бъде както индивидуално, така и колективно на юридически лица.

Чл.14

В сдружението може да членува всяко юридическо лице, както и физическо, навършило 18 години, което приема неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл.15

Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет въз основа на писмена молба и документ за внесен встъпителен членски внос. При отказ или неразглеждане на молбата в едномесечен срок, кандидатът може да обжалва пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.

Чл.16

За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на задължителния встъпителен и годишен членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Чл.17

Членските права и задължения, с изключение на имуществени, ако има такива, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на член-юридическо лице.

Чл.18

Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму, освен с изричното съгласие на Общото събрание.

Чл.19

Членовете на сдружението имат следните права:

– да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението

– да участват в Общото събрание на сдружението лично или чрез писмено упълномощен представител;

– да бъдат информирани за дейността на сдружението и да искат отчет за дейността му;

– да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му с цел усъвършенстване на дейността и постигане на целите;

– да внасят предложения за изменение и допълнение на устава, както и по други въпроси, свързани с дейността на сдружението;

– да поставят на обсъждане въпроси и да търсят съдействие във връзка с осъществяването им в полза на сдружението;

– да направят доброволна имуществена вноска

– да напускат доброволно сдружението.

Чл.20

Членовете на сдружението са задължени:

– да спазват устава и решенията на Общото събрание и другите ръководни органи:

– да съдействат за постигане целите на сдружението и осъществяване на дейността му;

– да заплатят при постъпването си встъпителен членски внос и да плащат годишния си членски внос в размери и срок, определени от Общото събрание;

– да не използват членството си по какъвто и да е начин за постигане на цели, противоречащи на устава;

– да направят имуществена вноска, ако Общото събрание единодушно е взело решение за такава.

– да пазят доброто име и авторитет на сдружението.

Чл.21

Членството в сдружението се прекратява:

– с молба за доброволно напускане, при условие, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството му, като решението за освобождаването му се взема от управителния съвет.

– със смъртта или поставянето на члена под пълно запрещение; при прекратяване – за членовете-юридически лица.

– с изключване на члена;

– при отпадане поради невнасяне на встъпителен членски внос или системно неучастие в дейността на сдружението, констатирано въз основа на документите на сдружението.

– с прекратяването на сдружението.

Чл.22

Изключване на член се извършва от управителния съвет с решение, прието с мнозинство две трети от състава му, когато:

– член не плаща членския си внос в определения от Общото събрание срок, освен при наличие на основателни обективни причини;

– членът има поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо.

Чл.23

Решението на Управителния съвет за изключване може ла се обжалва пред Обшото събрание, което взема решение в мнозинство от 2/3 от всички членове.

Чл.24

При прекратяване на членството настъпват следните имуществени последици:

– при доброволно напускане на напусналия член се възстановява направената от него задължителна имуществена вноска, ако има такава.

– при смърт (съответно прекратяване на юридическо лице на корпоративен член) или поставяне на члена под пълно запрещение – на члена и/или неговите наследници се възстановява такава част от годишния членски внос. съответстваща на периода от прекратяването на членството до края на годината, както и доброволна имуществена вноска, ако има такава.

– при изключване или отпадане – на изключения или отпадналия член не се възстановяват членски внос и задължителни имуществени вноски.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ

Чл.25

В сдружението могат да се правят доброволни и задължителни имуществени вноски.

Чл.26

Доброволните имуществени вноски се правят от членовете по тяхно желание и със съгласие на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство.

Чл.27

Задължителните имуществени вноски се правят от членовете по решение на Общото събрание, взето с единодушие.

Чл.28

Размерът на доброволната имуществена вноска се определя от предоставящия я член, а размерът на задължителната имуществена вноска се определя от Общото събрание. Размерът на задължителната имуществена вноска не може да надхвърля десеткратния размер на минималната месечна работна заплата за страната за съответния период.

Чл.29

Доброволната имуществена вноска подлежи на връщане на предоставилия я член само при прекратяване на сдружението, след като са удовлетворени кредиторите на сдружението, ако има такива.

Чл.З0 

Задължителната имуществена вноска подлежи на връщане в предвидените в устава случаи.

Чл.31

Встъпителният членски внос не се счита за имуществена вноска.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.32

Органи на дружеството са:

– Общото събрание на членовете

– Управителния съвет

– Контролния съвет

Чл.ЗЗ

Общото събрание на членовете е върховен орган на сдружението. В него участват всички членове, като всеки има право на глас. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномошаване не се допуска.

Чл.34

Член на Общото събрание няма право на глас, когато се решават въпроси, отнасящи се до:

– него, неговия съпруг(а), негов роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително:

– юридически лица, в които той е управител или може да наложи вземането или възпрепятстването на решения.

Чл.35

Права на Общото събрание.

– изменя и допълва устава

– приема други вътрешни актове:

– избира и освобождава членовете на чправителния и контролния съвет:

– разглежда и се произнася по жалби за приемане на членове:

– взема решения за откриване и закриване на клонове:

– взема решения за участие в други организации:

– взема решения за преобразуване и прекратяване на сдружението:

– приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

– приема бюджета на сдружението:

– взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на задължителните имуществени вноски:

– приема отчета за дейността на управителния съвет и на контролния съвет:

– отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

– взема и други решения, предвидени в устава.

Чл.36

Правата по б. а), в), ж), и), к) и л) на предходния член не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Чл.37

Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол само относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Спорът относно законосъобразност или съответствие с устава на решенията на Общото събрание се повдигат пред съда по регистрация на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.38

Решения на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предхождащо ги решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган. Искането се отправя в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.39

Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно. То се свиква от Управителния съвет по негова иниациатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по регистрация на сдружението въз основа на писмено искане на заинтересуваните членове или от натоварено от тях лице.

Чл.40

Свикването на Общото събрание се извършва чрез обнародване в Държавен вестник на поканата и поставянето й на място за обявления в сградата, където се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането и данни по чия иниациатива се свиква Общото събрание.

Чл.41

Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от това колко членове се явят.

Чл.42

Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на присъстващите, с изключение на решенията по чл.35, б. а) и ж). за които се изисква мнозинство от две трети от присъстващите. Други решения, изрично уредени в този устав, се вземат с предвиденото в съответните членове на устава мнозинство.

Чл.43

Управителният съвет се състои от седем члена, избрани от Общото събрание, с мандат от 2 (две) години. Юридически лица-членове на сдружението могат да посочват за членове на Управителния съвет лица, които не са членове на сдружението.

Чл.44

Управителният съвет избира измежду членовете си председател и секретар. Председателят и секретарят на Управителния съвет представляват сдружението заедно и поотделно и оперират с банковата му сметка.

Чл.45

Управителният съвет има следните права:

– представлява сдружението, като определя обема на представителна власт на отделни негови членове.

– осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

– разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

– подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджет;

– подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението:

– определя реда и организира извършването на дейността на сдружението:

– определя адреса на сдружението;

– взема решения по всички въпроси, които по закон или устав не спадат към правата на друг орган:

– изпълнява задълженията, предвидени в устава или възложени му от Общото събрание.

– назначава административно-технически персонал срещу възнаграждение

– определя ликвидатор

Чл.46

Заседанията на Управителния съвет се свикват най-малко веднъж на три месеца. Свикването става с писмена покана, чието получаване може да се удостовери. Заседанията се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика Управителния съвет на заседание по писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от искането, то може да се свика от всеки от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Чл.47

Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко петима от членовете му. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен с мнозинство на присъстващите член.

Чл.48

Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите, освен решенията по чл.45, б. в), е) и й), които се вземат с мнозинство от петима от всички членове на управителния съвет.

Чл.49

Управителният съвет може да взема решения и без да е провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.50

Контролният съвет се състои от трима души и се избира от Общото събрание за срок от две години.

Чл.51

Контролният съвет осъществява контрол върху финансовото състояние на сдружението. Той отчита дейността си пред Общото събрание.

Чл.52

Членовете на Контролния съвет имат съвещателен глас при участие в заседание на Управителния съвет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.53

Сдружението се прекратява в следните случаи:

– по решение на Общото събрание;

– с решение на съда по седалище на сдружението, когато: не е учредено по законния ред извършва дейност в противоречие със закона, с обществения ред или с добрите нрави, бъде обявено в несъстоятелност.

Чл.54

При прекратяване се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определен от него ликвидатор.

Чл.55

По отношение на реда за ликвидация, правомощията на ликвидатора, както и в случаи на неплатежоспособност и несъстоятелност, се прилагат правилата, предвидени в Търговския закон.

Чл.56

(Изменен с Решение на Общото събрание на членовете на 17. 11.2003 г.) Останалото след удовлетворяване на кредиторите на сдружението имущество при ликвидация се предоставя по решение на съда на юридическото лице, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1 от чл.44 на ЗЮЛНЦ то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

Чл.57

След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда по седалище на сдружението заличаване на вписването на юридическото лице на сдружението.

СРОК

Чл.58

Сдружението се образува за неограничен срок.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.59

За всички въпроси, неуредени с настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§1 Настоящият текст на Устава отразява актуалното му съдържание след последните изменения, извършени от Общото събрание на членовете, проведено на 14 Ноември 2003.